top of page

ПРОГРАМА ЗА ДЕЦА 3 - 5 г.

При прилагане на когнитивен тренинг при децата се наблюдава цялостно подобряване на когнитивното функциониране!
pngfind.com-stack-of-books-png-51076.png
 • увеличават се паметовите способности;

 • подбряват се параметрите на вниманието и концентрацията;
 • формират се графични умения;
 • децата изграждат умения за толерантност и уважение към себе си и другите;
 • развиват способността за работа в група;
 • повишават творческите и комуникативните умения;
 • формират се умения за спазване на правила и граници.

Децата придобиват самоувереност и дисциплина. Научават се да работят съзнателно и отговорно в рамките на времеви ограничения. Дейностите им стават все по-фокусирани и целенасочени.

grafika 3-6.png
pngfind.com-children-playing-png-800797.
​В тренинга важно място заемат специалните игрови дейности, които развиват познавателните способности, но и целят да изградят социални умения у децата за общуване, толерантност, търпение, приемане на неуспеха, формиране на отборен дух и спортсменско отношение. Основна роля тук играе и мотивацията за постижение, на която се обръща специално внимание!

В обучението са включени занимания, които целят да разгърнат потенциала на децата и да развиват когнитивните им умения.

Индивидуалната работа позволява на психолога да се фокусира върху  анализаторските и стратегическите умения у децата; използвайки различни техники, да тренира тяхната наблюдателност, търпение, самостоятелност, последователност, гъвкавост, бързина и реакция.   

НАКРАТКО ЗА ПРОГРАМАТА

 • Обучението се провежда от психолог
 • Заниманията са индивидуални и са насочени към подобряване на уникалния когнитивен профил на всяко дете
 • Програмата на тренинга е динамична и се променя в зависимост от възможностите за развитие, които показва детето.
 • Заниманията с най-малките имат предимно игрови характер, чрез който се тренират определени умения и се развиват когнитивни способности.
pngfind.com-mother-and-baby-png-3283680.
Целта на работата с децата е да се разгърне индивидуалния потенциал, да се открият силните и слабите страни, върху които да се работи целенасочено, да се изгради реалистичност в тяхното мислене, да се подобри самочувствието, да се повиши мотивацията за успех и да се подпомогне тяхното психично израстване.
Обучението включва:
 • първоначална консултация с родител
 • диагностика на детското развитие
 • индивидуални занимания с психолог
 • включване на детето в малка група -
        (до 3 деца)
 • възможност за дистанционни онлайн занимания
 • ежемесечна консултация с родител с цел проследяване на развитието
bottom of page