top of page

BURNOUT-Q ТЕСТ

На среща в Женева на 20-27 май 2019 година СЗО взима решение да включи Бърнаут синдрома в новото издание на МКБ 11, описвайки го като хроничен стрес в работна среда, който не е бил успешно овладян.

СЗО класифицира явлението с код QD85  в секция „Проблеми свързани с работата или безработицата“.

Stressed Woman
Burnout-Q е стандартизирана за България методика за оценка на Бърнаута - синдром на емоционалното изтощение.
Въпросникът за оценка на професионалното прегаряне (Burnout-Q) има 24 въпроса, формиращи 3 скàли – емоционално изтощение, деперсонализация и лични постижения.
Времето за попълването му изисква не повече от 10 минути.
Достъпна е дистанционна форма на теста, чрез която клиентът може да получи онлайн достъп до въпросника по всяко време, а резултатите са видими за психолога в рамките на няколко минути след приключване на попълването.
Синдромът често засяга професионалисти, чиято работа предполага интензивна комуникация с хора, обслужване на клиенти, водене на обучения или полагане на грижи, като:
Shema 4.png
Методиката би могла да се използва както индивидуално, при персонални консултации с психолог, така и на корпоративно ниво, при което организацията желае да осъществи планирано изследване на своите служители.
Burnout-Q – инструмент за оценка на професионалното изчерпване, който използва модела на Кристина Маслах и оценява фактори като емоционално изтощение, деперсонализация и чувството за редуцирани лични постижения.
Burnout-Q дава възможност не само да се определят рисковите групи в една организация, но и своевременно да се подкрепят служителите, да се предприемат необходимите мерки и да се намали влиянието на професионалния стрес.
Инструментът може да бъде използван в процеса на обучение на персонала относно последиците от стреса, свързан с работата и възможните копинг стратегии, както и да послужи като референция за получаване на професионална помощ или създаването на политики за повишаване на благополучието на служителите и промоция на здравето на ниво организация.
dreamstimemaximum_146823220.jpg

При желание от страна на организацията, се изготвя официален писмен доклад, съдържащ статистически данни от направеното проучване, психологически анализ на резултатите, предоставят се препоръки за справяне със стреса както индивидуално на служителите, така и на организацията.

Изготвяне на програми за превенция и профилактика  с цел ограничаване на негативното влияние на Бърнаут синдрома върху личността и работата на служителите.

ПРЕДИМСТВА НА ТЕСТА

 • професионална и бърза методика на достъпна цена
 • време за попълване 10 минути
 • онлайн достъп до въпросника навсякъде по всяко време
 • индивидуално и корпоративно ниво на приложимост
 • възможност за изследване на голям брой служители
 • възможност за сравняване на  резултатите по желани критерии
 • проследяване на динамиката
 • възможност за изготвяне на доклад и предоствавяне на обобщени данни, анализ и статистическа информация
 • изготвяне на програми за превенция на здравето на служителите
 • възможност организацията да подобри качеството на живот на служителите
 • корпоративна ангажираност и проява на социална отговорност по отношение на сериозното рисково явление в професионалния живот на човека- Бърнаут - синдрома
bottom of page