top of page

ОЦЕНКА НА ДЕТСКОТО РАЗВИТИЕ

Дортмунтският тест за оценка на детското развитие (DESK 3-6 R) представлява скринингова методика, предназначена за деца от 3 до 6 годишна възраст, която  е базирана върху т.нар landmark principle (Michaelis, 2004) – умения, които трябва да бъдат овладени от 90 - 95% от децата на съответната възраст, за да преминат успешно към следващия етап на своето развитие.
DESK 3-6 R е съобразен с изискванията на PISA. През 2019 година методиката е адаптирана и стандартизирана за български условия. Тя може да се прилага с цел:
 • регулярен скрининг на развитието при децата в детската градина,
 • проверка на училищната готовност на деца на 6-годишна възраст,
 • откриване на сигнали за потенциални проблеми в поведението или развититето на детето,
 • навременна интервенция и превенция при деца.
DESK-3-6 R
—Pngtree—child_education_young_child

   Скàли:

 • Фина моторика

 • Груба моторика

 • Когнитивни способности

 • Език и комуникация

 • Социално поведение

Drawing Together
DESK-3-6 R съдържа специфични за възрастта скàли за наблюдение и оценка на умения и способности на 3-годишни, 4-годишни и 5-6-годишни деца, с които могат да се проверят сферите на развитие - двигателна, езикова, социално-емоционална и познавателна. Диагностиката на деца на 5- и 6-годишна възраст се фокусира върху проучването на предпоставките и степента на готовност за учене с цел децата да се подготвят успешно за предстоящия обучителен процес преди да започнат училище. Чрез DESK-3-6 R се изследват както социално-емоционални способности на детето като необходими предпоставки за обучение, така и писмените, и математическите умения.

Най-често резултатите от DESK-3-6 R се използват като отправна точка за препоръки към родителите или учителите по отношение на някои по-слабо развити области в съзряването на детето, например фината или грубата моторика, с цел да се планират и предприемат навременни мерки за подобряване в съответната сфера.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

Информация за услугата:
 • диагностиката се извършва от квалифициран и обучен за работа с методиката психолог
 • първоначална консултация с родител
 • индивидуална форма на провеждане на диагностиката под формата на игра
 • оптимално време за провеждане на диагностиката: 2 сесии от 30 минути
 • обработване на резултатите и предоставяне на обратна връзка на родителите
 
      
pngfind.com-children-playing-png-799918.
bottom of page