top of page

КАКВО Е КОГНИТИВЕН ТРЕНИНГ ?

Когнитивният тренинг е терапевтично средство, основаващо се на невропластичността на мозъка при човека, което потенциално може да доведе до подобряване на редица познавателни способности.
Обучението се основава на Теорията за обработка на информацията в когнитивното (познавателното) развитие, която разглежда човешкия мозък като система, която обработва информацита в съответствие с набор от логически правила и ограничения, подобно на тези, с които е програмиран компютърът. Привържениците на тази теория се опитват да опишат и обяснят промените в процесите и стратегиите, които могат да доведат до по-голяма познавателна компетентност в развитието на децата и възрастните. Предмет на теорията са развитието на общите процеси в областите на ученето, паметта, уменията за решаване на проблеми, метакогнициите и подробното описание на стъпките, участващи в мисленето (подобно на компютърна програма).
Когнитивният тренинг използва различни техники, задачи и упражнения за постигане на целенасочени терапевтични цели, свързани с подпомагане на мозъчната дейност чрез подобряване на познавателните способности на човека като памет, внимание, възприятие, разсъждения, планиране, преценка, учене, мислене, логика, скорост на обработка на информацията и много други.
Когнитивните умения са свързани с емоционалното състояние и цялостното психосоциално функциониране на личността, тъй като рефлектират пряко върху самосъзнанието, влияят на самоувереността, самооценката и самочувствието, оказват въздействие върху мотивацията за успех и постижение, което от своя страна води до подобряване качеството на живот, успешна житейска реализация и обща удовлетвореност на човека.
КОГНИТИВНИЯТ ТРЕНИНГ ПОДОБРЯВА ЦЯЛОСТНОТО КОГНИТИВНО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ

ТРЕНИНГ ПРОГРАМИ И УСЛУГИ

Happy Elderly Couple.

ПРЕВЕНЦИЯ НА ЗДРАВЕТО

Teacher in Classroom

ПСИХОДИАГНОСТИКА И КОНСУЛТАЦИИ

bottom of page